BADANIE I ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

 Zajmujemy się badaniami i analizą rynku w zakresie nieruchomości komercyjnych, w szczególności: przemysłowych, biurowych, handlowych i hotelowych. Stosujemy skuteczne narzędzia statystyczne oraz różnorodne metody analityczne, dzięki którym nasi klienci mogą liczyć na fachowe wsparcie w procesach decyzyjnych oraz najbardziej optymalne wykorzystanie inwestycji. Określamy szanse i zagrożenia, wynikające ze zmieniających się warunków rynkowych.

Nasze analizy zawierają rzetelne badania ilościowe oraz wiarygodne informacje, które determinują rozwój inwestycji. Nasze usługi obejmują analizy ekonomiczne i badania rynku nieruchomości komercyjnych z uwzględnieniem przyszłych trendów rynkowych, analizy opłacalności, analizy konkurencji, analizy lokalizacji oraz strategie inwestycyjne.

Analiza rynku to zespół czynności, zmierzających podejmowania planistycznych decyzji, które dotyczą obsługi rynku we wszystkich jej wymiarach. W analizie rynku stosuje się wiele technik takich jak: obserwacje, wywiady, ankiety, badania opinii, obejmując analizą podaż, popyt i ceny.  Analiza rynku nieruchomości należy do obligatoryjnych czynności Rzeczoznawcy Majątkowego i  poprzedza każdorazowo określenie wartości rynkowej nieruchomości. Czynność ta polega na zbadaniu oraz scharakteryzowaniu rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny

Badania poszczególnych segmentów rynku nieruchomości:

Mieszkalnych

Handlowo-usługowych

Biurowych

Magazynowych

Przemysłowych

Niezabudowanych o różnym przeznaczeniu

Głównym celem analizy rynku nieruchomości jest określenie :

 • stanu i stopnia rozwoju rynku w odniesieniu do rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
 • uwarunkowań w zakresie popytu i podaży, oraz kształtowania się na tym tle cen,
 • stanu i wpływu kryteriów przestrzennych (rynek lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy),
 • reprezentatywności nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny do cech  charakteryzujących rynek,
 • zakresu danych przyjętych w procesie wyceny.

Zakres i stopień szczegółowości przeprowadzanej analizy rynku nieruchomości wynika z:

 • rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
 • celu i zakresu wyceny,
 • przyjętego sposobu wyceny,
 • dostępności i liczby danych rynkowych.

Wykonujemy na zlecenie analizy i raporty dotyczące:

kondycji i struktury rynku

badamy głównie: tempo i wielkość sprzedaży, analizujemy ceny średnie, charakterystykę sprzedawanych nieruchomości

popytu na nieruchomości

analizujemy strukturę wiekową i zawodową kupujących, motywy zakupu nieruchomości, preferencje dotyczące  wielkości i standardu nieruchomości oraz wskaźniki demograficzne i ekonomiczne

podaży nieruchomości

badamy obecne zasoby nieruchomości oraz możliwości ich powiększenia, analizujemy dostępności terenów inwestycyjnych oraz łatwość uzyskania wszelkich pozwoleń i decyzji administracyjnych

Nasze kluczowe usługi:

 • badanie i analiza rynku nieruchomości lokalnego, regionalnego, krajowego,
 • cykliczne raporty na temat aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości,
 • prognozowanie sytuacji rynkowej,
 • prognozy tempa sprzedaży,
 • analizy umów dotyczących nieruchomości,
 • prognozowanie trendów cenowych oraz popytu i podaży,
 • analiza kluczowych trendów i wskaźników,
 • analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • analizy demograficzne i ekonomiczne,
 • prognozowanie trendów rynkowych,
 • raporty i prognozy dedykowane,
 • społeczno-gospodarcze analiza lokalizacji nieruchomości,
 • szacunkowa analiza finansowa przedsięwzięcia dla wybranego wariantu inwestycji,
 • analiza SWOT nieruchomości,
 • analiza opłacalności inwestycji,
 • analizy finansowe i biznesplany,
 • cenniki i strategie cenowe,
 • analiza portfela inwestycji,
 • monitoring rynku i analiza konkurencji,
 • monitoring rynku pierwotnego,
 • raporty i i prognozy rynku mieszkaniowego,
 • analizy opłacalności inwestycji,
 • studium wykonalności inwestycji,
 • finansowania mezzanine,
 • Due diligence nieruchomości,
 • analizy finansowe projektów deweloperskich,
 • ocena istniejących uwarunkowań planistycznych i przewidywanych kierunków rozwoju,
 • ocena infrastruktury technicznej,
 • analiza planu zagospodarowania przestrzennego,
 • identyfikacja ryzyk transakcyjnych,
 • plan rozwoju nieruchomości,
 • monitoring cen i czynszów,
 • analizy optymalnego zagospodarowania nieruchomości,
 • analiza najlepszego sposobu wykorzystania nieruchomości

Analiza rynku

Obejmuje przegląd struktury demograficznej na danym obszarze oraz dane statystyczne o strukturze sprzedaży, oszacowanie możliwości nabywczych osób z danej grupy demograficznej, badanie opinii publicznej oraz określenie charakterystyki klientów i ich preferencji, jak również przewidywaną wielkość sprzedaży na terenie objętym analizą.

Analiza lokalizacji

Opracowanie, które umożliwia ocenę właściwości nieruchomości, aby sprawdzić, czy jest odpowiednia do wybranego celu, z uwzględnieniem takich czynników, jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, warunki geologiczne, możliwości dojazdu i znaczenie dla danego obszaru.

Analiza planu zagospodarowania przestrzennego

Wykonywana w związku z planowaną zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego danej gminy, dzielnicy lub jej części. Może również obejmować informacje o wpływie planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany w planie na sąsiednie nieruchomości.

Analiza wpływu na otoczenie

Dokument przygotowywany zazwyczaj dla organów gmin zajmujących się przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Analizy obejmują wpływ danego projektu na wykorzystanie danego terenu i wartość sąsiednich nieruchomości, a także porównywalne przypadki na innych obszarach.

Studium opłacalności

Analiza mająca na celu wykazanie klientowi, czy promowany projekt jest realny, czy nie. Zazwyczaj zawiera opis projektu, analizę możliwości rynkowych, zestaw prognoz finansowych oraz porównanie przewidywanych przychodów w porównaniu do kosztów inwestycji, pozwalające zbadać ekonomiczną zasadność projektu.

Plan rozwoju

Schemat działań niezbędnych do poprawy stanu nieruchomości, w skład którego mogą wchodzić badania rynku, kryteria projektowe i rozwojowe, przegląd możliwości zagospodarowania przestrzennego, analiza kosztów oraz studium opłacalności.

Analiza kosztów lub zysków

Ocena korzyści związanych z konkretną decyzją związaną z nieruchomościami. Zazwyczaj polega przygotowaniu raportu o kosztach lub zyskach i obejmuje ocenę korzyści płynących z różnicy oczekiwanych kosztów i zysków wynikających z podjętej decyzji.

Analiza portfela

Analiza istniejącego lub proponowanego portfela nieruchomości polega na ocenie poszczególnych inwestycji oraz sposobu zarządzania portfelem. Pozwala na opracowanie kryteriów doboru nieruchomości, negocjowanie zakupów, jak również ocenę zarządcy portfela.

Due diligence

Narzędzie służące do minimalizacji ryzyka związanego z inwestowaniem. Obejmuje analizę prawną, podatkową, finansową i technologiczną, uwzględnia zewnętrzne czynniki ryzyka działalnością konkurencji, współpracą z kontrahentami czy stabilnością systemu prawnego.

Potrzebujesz najlepszej oferty na rynku?
Pomożemy Ci w wyborze najkorzystniejszej inwestycji!
Skontaktuj się z nami!

Kontakt