Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości. To usługa realizowana przez Rzeczoznawcę Majątkowego, której ostatecznym efektem jest stworzenie operatu szacunkowego. Wycena nieruchomości używana jest wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba udokumentowania wartości nieruchomości na piśmie. Wartość rynkowa nieruchomości, określana w operacie szacunkowym, stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych. Podstawą dobrej wyceny jest możliwie najbardziej rozległe i wnikliwe badanie procesów i zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości.

Szacowanie wartości nieruchomości poprzedzone jest każdorazowo wnikliwą wizją lokalną, bieżącą analizą rynku, oceną zużycia technicznego i funkcjonalnego oraz pomiarami inwentaryzacyjnymi, wzbogaconymi dokumentacją fotograficzną. Szczególna dbałość o wiarygodność i jakość procesu wyceny pozwala na obsługę spraw niestandardowych, skomplikowanych i trudnych.

Od czego zależy wartość nieruchomości?

Lokalizacja i atrakcyjność położenia

Dostępność komunikacyjna

Sąsiedztwo i otoczenie

Stan techniczny budynku

Powierzchnia użytkowa

Standard wyposażenia

Ilość kondygnacji

Pomieszczenia przynależne

Poziom uregulowania stanu prawnego

PODSTAWOWE ETAPY WYCENY NIERUCHOMOŚCI
Zamówienie
Etap Określenie etapu Właściwy wynik prac
1 Określenie przedmiotu, zakresu i celu wyceny · jednoznaczne zrozumienie i określenie potrzeb klienta

· przybliżona wiedza o przedmiocie wyceny

· sformułowanie i podpisanie umowy o czynnościach szacunkowych

2 Analiza uwarunkowań prawnych czynności szacunkowych · określenie stanu prawnego przedmiotu wyceny, rodzaju i treści praw z nim związanych oraz jego przeznaczenia

· określenie wymagań wynikających z przepisów prawa i standardów zawodowych co do rodzaju określanej wartości i zasad wyceny

3 Czynności techniczne i analityczne · określenie stanu techniczno-użytkowego przedmiotu wyceny

· zgromadzenie niezbędnych danych i dokumentów o przedmiocie wyceny

· analiza i charakterystyka rynku nieruchomości o zakresie wynikającym z przedmiotu wyceny

4 Obliczenia wartości, analiza wyników i określenie wartości · uzyskanie wyników pośrednich lub wariantowych i ich analiza

· wynik końcowy i jego uzasadnienie

5 Opracowanie redakcyjne operatu szacunkowego · pełna prezentacja toku rozumowania i wniosków co do wartości nieruchomości
Przekazanie operatu szacunkowego

Rzeczoznawca Majątkowy wykorzystuje wszelkie niezbędne dane o nieruchomościach, zawarte w:

  • księgach wieczystych,
  • katastrze nieruchomości,
  • ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  • tabelach taksacyjnych i na mapach taksacyjnych,
  • planach miejscowych, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • wykazach prowadzonych przez urzędy skarbowe,
  • dokumentach będących w posiadaniu agencji, którym Skarb Państwa powierzył, w drodze ustaw, wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz,
  • w aktach notarialnych znajdujących się w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowych, dotyczących zbywania spółdzielczych praw do lokali,
  • umowach, orzeczeniach, decyzjach i innych dokumentach, będących podstawą wpisu do ksiąg wieczystych, rejestrów wchodzących w skład operatu katastralnego, a także w wyciągach z operatów szacunkowych przekazywanych do katastru nieruchomości.