DOKUMENTY POTRZEBNE DO WYCENY

Wymienione poniżej dokumenty stanowią załączniki do operatu szacunkowego wycenianej nieruchomości. Na podstawie ich badania następuje
określenie stanu prawnego, techniczno-użytkowego oraz innych cech mających wpływ na wartość nieruchomości.

Zakres dokumentów niezbędnych do wyceny nieruchomości należy każdorazowo ustalić z Rzeczoznawcą Majątkowym. W zależności od celu i zakresu wyceny oraz stanu prawnego Rzeczoznawca może wymagać dodatkowych dokumentów niewymienionych poniżej lub z niektórych dokumentów zrezygnować.

Lista dokumentów potrzebnych do wyceny:

WYCENA MIESZKAŃ
(NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH)

 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów działki, na której realizowana jest inwestycja,
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu,
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z inwestorem – w przypadku zakupu lokalu,
 • zaświadczenie ze spółdzielni – w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • dokumentacja techniczna budynku, projekt techniczny, plan lokalu,
 • uproszczony kosztorys prac remontowo-wykończeniowych w przypadku remontu lub wykończenia.

WYCENA DZIAŁEK
(NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH)

 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • akt notarialny lub inny dokument świadczący o prawie do nieruchomości,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • mapa geodezyjna (ewidencyjna lub podziałowa),
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę jeśli została wydana,
 • umowa przedwstępna sprzedaży, jeśli działka jest przedmiotem transakcji.

WYCENA DOMÓW
(NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH)

 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • akt notarialny lub inny dokument świadczący o prawie do nieruchomości,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • mapa ewidencyjna lub zasadnicza,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania,
 • dokumentacja techniczna budynku, projekt techniczny (ogólna charakterystyka budynku, parametry techniczne, rzuty poszczególnych kondygnacji, opis techniczny podstawowych elementów budynku),
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy, rozbudowy lub modernizacji,
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży, jeżeli była zawarta.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH
(LOKALE UŻYTKOWE, BIURA, HOTELE,
MAGAZYNY, ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE)

 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • mapa geodezyjna (ewidencyjna lub podziałowa),
 • obowiązujące umowy najmu lub umowa kupna-sprzedaży,
 • dokumenty techniczne lokalu, projekt budynku lub jego inwentaryzacja (charakterystyka lokalu, rzuty, powierzchnia użytkowa budynku),
 • zgłoszenie budynku do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie,
 • pozwolenie na budowę (w przypadku budynku w trakcie budowy, remontu lub rozbudowy),
 • informacja na temat wydatków operacyjnych: podatki, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste, wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości i inne dokumenty finansowe.

Gdzie uzyskać dokumenty?

 • Odpisy z ksiąg wieczystych

  Właściwy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego,

 • Wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

  Właściwy Urząd Miasta lub Urząd Gminy (Wydział/Referat Planowania Przestrzennego)

 • Wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i budynków

  Właściwy Urząd Miasta (Wydział/Referat Geodezji) lub Starostwo Powiatowe

 • Mapy ewidencyjne lub zasadnicze

  Właściwy Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe

 • Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, decyzja o przydziale lokalu

  Właściwy Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

 • Tabele taksacyjne

  Odpowiednie Nadleśnictwo

 • Pozostałe

  Akty notarialne, decyzje administracyjne, pozwolenia na budowę lub użytkowanie, projekty techniczne itp.,  z reguły są w posiadaniu właściciela lub inwestora.