OPERAT SZACUNKOWY

Operat szacunkowy jest autorską opinią Rzeczoznawcy Majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy. Zawiera istotne informacje uzyskane podczas szacowania nieruchomości, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń oraz wyniku końcowego. Nasze opracowania wykonujemy w wersji tradycyjnej i elektronicznej. Po wykonaniu wyceny, wysyłamy na wskazany adres e-mail operat w formie elektronicznej. Jeśli w ciągu 48 godzin nie otrzymamy uwag do treści operatu, zostanie on przesłany do Państwa w formie wydruku z pieczęcią Rzeczoznawcy Majątkowego.

Nasze operaty szacunkowe spełniają wymogi formalne i merytoryczne zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PKZW) oraz międzynarodowymi standardami wyceny (RICS, TEGoVA, IVSC). Operat szacunkowy jest ważny przez 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników mających wpływ na wartość.

Nasze opracowania standardowo wykonywane są w języku polskim, jednak na życzenie klienta mogą być sporządzone w j. angielskim, niemieckim, francuskim lub przetłumaczone na dowolny język.

Charakteryzują się dużą estetyką, czytelnością i przejrzystością. Są sporządzane zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz określają realny, rynkowy poziom wartości nieruchomości.

W zależności od przedmiotu wyceny dokument taki liczy od kilkunastu stron (w przypadku lokali
mieszkalnych) do kilkudziesięciu lub kilkuset (w przypadku nieruchomości komercyjnych).

Nasze operaty szacunkowe zawierają następujące dane:

 •  stronę tytułową,
 • wyciąg z operatu szacunkowego,
 •  określenie przedmiotu nieruchomości i zakresu wyceny,
 • określenie celu wyceny i położenia nieruchomości,
 • określenie podstaw formalnych, merytorycznych oraz źródła danych o nieruchomości,
 • określenie dat ważnych dla określenia wartości nieruchomości,
 • opis stanu prawnego i techniczno-użytkowego nieruchomości,
 • wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości wynikającego z planu miejscowego,
 • analizę i charakterystykę lokalnego rynku,
 • wskazanie rodzaju określanej wartości oraz przedstawienie wyboru podejścia, metody i techniki szacowania,
 • określenie wartości przedmiotu wyceny z przedstawieniem przyjętych założeń i niezbędnych obliczeń;
 • wynik końcowy wraz z przedstawieniem obliczeń i uzasadnieniem,
 • klauzule,
 • podpis autora z użyciem pieczęci zawodowej;
 • załączniki (dokumenty potrzebne przy wycenie i dokumentacja fotograficzna).

Aktualizacja operatu szacunkowego

Operat szacunkowy może podlegać aktualizacji do 2 lat od jego sporządzenia i musi być wykonany przez tego samego Rzeczoznawcę. Następuje to przez umieszczenie stosownej klauzuli zgodnie z art. 156 ust. 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.). Przez aktualizację operatu szacunkowego rozumie się czynności Rzeczoznawcy Majątkowego, mające na celu określenie aktualnej wartości nieruchomości.

Aktualizacja polega na:

– potwierdzeniu aktualizacji wyceny,

– określeniu nowej wartości nieruchomości, zaktualizowanej na datę dokonywania aktualizacji.

Nie aktualizuje się operatu szacunkowego, jeżeli:

– upłynął okres ponad 2 lat od jego sporządzenia,

– zaistniały okoliczności, które w ocenie Rzeczoznawcy Majątkowego powodują konieczność sporządzenia nowego operatu szacunkowego.

Do operatu szacunkowego dołącza się istotne dokumenty wykorzystane przy jego sporządzaniu:

 • odpisy lub wypisy z księgi wieczystej, albo innego dokumentu
  stwierdzającego prawa do nieruchomości,
 • wypis z katastru nieruchomości,
 • plany sytuacyjne, mapy,
 • dokumentację fotograficzną,
 • istotne fragmenty dokumentacji technicznej lub szkice techniczne,
 • wypisy i wyrysy z dokumentów sporządzone przez autora operatu szacunkowego,
 • protokół z oględzin nieruchomości, gdy został on sporządzony,
 • inne dokumenty istotne dla sporządzonej wyceny.