PRAKTYKI ZAWODOWE

 Organizujemy praktyki zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
Wąska specjalizacja pozwoliła nam na wypracowanie odpowiednich standardów, które przekładają się na wysoką jakość kształcenia.

Praktyki zawodowe dla kandydatów na Rzeczoznawców Majątkowych składają się z bloków tematycznych. Podczas praktyk omawiane są kluczowe aspekty prawne i metodyka wyceny nieruchomości. Kandydaci, którzy będą się ubiegali o nadanie uprawnień w zakresie szacowania nieruchomościami, w trakcie odbywania praktyki zawodowej zdobędą fachową i praktyczną wiedzę, niezbędną do zdania egzaminu na Rzeczoznawcę Majątkowego.

 • Podstawa prawna

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami z dnia 11 marca 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 328) oraz art. 177 ust. 1 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2014 poz. 518 z późniejszymi zmianami), uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadaje się osobie fizycznej, która:
  • posiada wyższe wykształcenie,
  • ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości,
  • odbyła co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie była karana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.
  • przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym zdała egzamin państwowy dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.
 • Uczestnicy praktyk

  Praktyki zawodowe dla kandydatów na Rzeczoznawców Majątkowych skierowane są do:
  • absolwentów wyższych studiów magisterskich lub licencjackich o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami,
  • absolwentów studiów podyplomowych w dziedzinie rzeczoznawstwa majątkowego.
 • Czas trwania i przebieg praktyk

  Praktyki dla Rzeczoznawców Majątkowych trwają 6 miesięcy. Celem praktyk jest sporządzenie 6 operatów, które będą przedłożone przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w ramach postępowania kwalifikacyjnego. Kandydat na Rzeczoznawcę Majątkowego samodzielnie wykonuje projekty operatów szacunkowych, w których określa wartość nieruchomości, przy zastosowaniu różnorodnych podejść, metod i technik wyceny:
  • nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
  • nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
  • nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
  • budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
  • nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
  • nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,
  • nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
  • nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego.
 • Opis przebiegu praktyk

  Nabór na praktykę prowadzimy w sposób ciągły. Zajęcia rozpoczynamy cyklicznie, co 1-3 miesiące, po zebraniu minimalnej grupy. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Przewidziana jest przerwa wakacyjna w lipcu i sierpniu. Możliwe są konsultacje indywidualne drogą e-mailową. Umowy dotyczące praktyk zawodowych zawierane są na okres 6 miesięcy. W przypadkach przedłużenia praktyki, konieczne jest zawarcie nowych umów. Uczestnicy otrzymują wzory operatów szacunkowych oraz wszelkie pomoce dydaktyczne i materiały szkoleniowe. Po ukończeniu wydajemy zaświadczenie o uczestnictwie w praktykach.

 • Rzeczoznawcy prowadzący praktyki

  Praktyki zawodowe dla kandydatów na Rzeczoznawców Majątkowych prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę dydaktyczną. Zajęcia realizowane są pod okiem specjalistów, którzy posiadają teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie wycen nieruchomości, popartą wieloletnią praktyką zawodową na rynku nieruchomości (wykonujących działalność zawodową od min. 5 lat). Każdy uczestnik praktyk zawodowych, sporządza operaty szacunkowe pod kierownictwem osoby uprawnionej, wpisanej do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych.

 • Koszt praktyk

  Opłata za praktykę zawodową, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości, wynosi 50% kwoty ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z kwartału, w którym dokonano wpisu do rejestru, o którym mowa w § 8 ust. 2.
  Całkowity koszt praktyk: 1900 zł.
  Dzienniczek praktyk: 100 zł
  Wpisowe: 200 zł – płatne po potwierdzeniu rezerwacji miejsca.
  Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.
 • Lokalizacja praktyk

  Małopolski Park Technologii Informacyjnych, ul. Podole 60, Kraków.

 • Szczegółowe informacje

  W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących praktyk zawodowych na Rzeczoznawcę Majątkowego prosimy o kontakt: e-mail: jaroslawdab@poczta.onet.pl lub pod numerem telefonu 601 433 575.