PODSTAWY PRAWNE WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Działanie Rzeczoznawcy Majątkowego jest ściśle określone normami zawodowymi.

Nasze operaty szacunkowe wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2004r., Nr 261, poz. 2603 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z roku 2004 Nr 207, poz. 2109 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr. 16, poz. 93),
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2001 r. Nr 71, poz. 773),
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 281z 2004 poz. 2783),
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 903 z późn. zmianami),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 72 poz. 665) Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku,
 • Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80/2003 poz. 717 z 2003r. z późn. zmianami),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 207/2004 poz. 2109),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego (Dz. U. 228/2003 poz. 2265),
 •  Rozporządzanie Ministra Infrastruktury w sprawie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (Dz. U. Nr 16 poz. 136 z 2005 r.),
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zmianami),
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z dnia 17 czerwca 2009 r. Nr 93, poz.768),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zmianami),
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami),
 • Ustawa z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zmianami),
 • Ustawa z dnia 06 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece ( Dz. U. Nr 19 poz. 147 z późn. zmianami),
 • Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 196, poz 1628 z późn. zmianami),
 • Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 19 października 1991 roku,
 • Powszechne Krajowe Standardy Wyceny Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych,
 • Normy zawodowe (PFSRM) w postaci Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny, korelowanych z Międzynarodowymi Standardami Wyceny (IVSC),
  a także z Europejskimi Standardami Wyceny (EVS).